hoent toepassen op onduitsche woorden als rekwest, kwitantie, kwalifikazie. heb ik door het voorbeeld eener volkomene bandeloosheid, zooveel in mijn. Learning resource: Kwijting en kwitantie. economics, eco, beta. Jelle de kock. Kwijting en kwitantie. A. HELLENBRoek, Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen, wel eene gedrukte kwitantie zullen voegen, opdat UEd. dit noodig achtende.

Author: Brashakar Goltile
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 5 November 2005
Pages: 306
PDF File Size: 18.4 Mb
ePub File Size: 9.37 Mb
ISBN: 925-5-66474-331-1
Downloads: 79055
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazujin

Verkiezing van de Padvinder Officieren en Staf. Directeur en Onder Directeuren. Deze functionarissen moeten gedoopte leden van de Adventkerk zijn en dienen goed aangeschreven staan in de gemeente.

Bijvoorkeur een Meester Gids, wiens interesse en bekwaamheden hen gekwalificeert voor voorbeeeld bediening. Het aantal onderdirecteuren zal afhangen van het aantal padvinders in de club. De directeur en onderdirecteuren kiezen dan de secretaris en de penningmeester. Een persoon kan, indien gewenst, beide functies bekleden. Deze functies mogen door de Onder directeuren of een ander staflid bekleed worden. Elke club zal een chaplain kiezen — iemand die bij aanbiddingsdiensten en andere speciale programma’s, de geestelijke verantwoordelijkheid op zich neemt, en die een persoonlijk zal stellen in elke padvinder en staflid binnen de club.

Kwitantie Downloaden

De Padvinder Staf Committe zal de functies als volgt invullen: Senioren en Junioren – De stafleden die de leiding hebben over een unit van zes tot acht padvinders. Instructeurs – Zijn hen die de leiding hebben in het verzorgen van het padvinders curriculum in de verschillende klassen. De unit counselor mag ook een instructeur zijn. De leider van een unit gewoonlijk gekozen door de unit leden d.

Zij zorgen voor de unit verslagen en gegevens. Taken van Officieren en Staf. De Padvinder Club Directeur zal een volwassen persoon zijn, een lid die goed staat aangeschreven binnen de Zevende Dags Adventisten kerk.

Hij zal een Meester Gids zijn en zal de padvinders staf training moeten hebben gevolgd. Indien hij geen Meester Gids is, dan zal de gegadigde de Meerster Gidsen Opleiding af moeten maken en zo snel als mogelijk geinstalleerd moeten worden. Het succes en het moraal van een club hangt grotendeels af van de leiderschapskwaliteiten van de club directeur, die een voorbeeld moet zijn van geloof, netheid, stippelijkheid, sportiviteit, kwitanttie, en zelfcontrole.

Hij geeft het voorbeeld, door zo vaak als mogelijk, een voorveeld en volledig uniform aan te doen. De club directeur moet een echte interesse hebben in jonge mensen en moet begrip hebben voor de problemen van junioren en tieners. Hij moet goed kunnen werken met zijn staff, en zal counselors en instructeurs assisteren bij problemen die zich binnen units en klassen kunnen voordoen. Taken van de Club Directeur. Hij houdt Contact met de predikant, jeugd predikant, jeugd ouderling en nodigt hen uit deel te nemen in programma’s en activiteiten.

Hij houdt contact met de de Zending Jeugdleider en dient verslagen in. De activiteiten van de club vallen onder zijn verantwoording, en hij roept, organiseert, en zet elke clubdag in elkaar.

Hij neemt het voortouw in de totale planning van het jaar en stelt een activiteiten kalender samen, welke verstrekt wordt aan de staf, de padvinders, en de Ouders. Hij is met de staf verantwoordelijk voor het maken van een algeheel programma door de Volgende activiteiten: Hij is verantwoordelijk voor stafvergaderingen, voor de planning van normale clubdagen, maar ook voor de volgende activiteiten, voor mensen die de verantwoordelijkheid daarover zullen hebben: Drilling en opening en slot gedeelten van het programma Aanbidding wijding red.

  INTEL S5000PSLSASR PDF

De onderdirecteur schikt zich aan de opdrachten gegeven door de directeur en is mede verantwoordelijk voor de clubleiding. Er zouden, zo de behoefte van de club is, twee of meer onder directeuren moeten zijn.

Een onderdirecteur die aangewezen is door de volrbeeld, zal, voorneeld diens aanwezigheid, vergaderingen leiden. Hij kan indien gewenst, ook staffvergaderingen voorzitten. De onderdirecteur zal aan dezelfde leiderschapskwaliteiten moeten voldoen als de directeur.

Website Informer / ip address

Achting en respect moet gegeven worden aan de directeur en allen moeten in harmonie met elkaar Samenwerken. Taken van de Onder Directeuren. Hij zal verantwoordelijk zijn voor alle verslagen en gegevens van de club, behalve dat van de penningmeester.

Taken van de Club Secretaris. Gaat de verslagen van de Scribes na en legt ze vast in het Padvinders Boek. Houdt de puntentelling en de strafpunten van de padvinder bij. Schrijft, op het bulletin board, ten minste eens per maand de gescoorde punten per unit door. Vult het Zendings Rapport in en verstuurt die voor den tiende van elke maand.

Houdt de directeur op de hoogte van waar de club staat op de Zending Scorebord. Meldt de directeur in geval van lange verzuimen vooral zonder redenof bij onverschillig gebruik van het uniform. Is verantwoordelijk voor het opzetten van een attractieve Bulletin board die zo vaak als mogelijk wordt veranderd.

Plaatst bestellingen en vraagt naar alle rapporten van de Zending indien nodig. Zorgt voor alle correspondentie en schrijft indien gewenst brieven namens de directeur. Zorgt voor de club bibliotheek en houdt een lijst na van alle aan padvinders en leiders uitgeleende boeken en tijdschriften. De penningmeester is gewoonlijk een onderdirecteur, maar mag ook uit de rest van de stafleden gekozen worden. Het is belangrijk dat de penningmeester nauw samenwerkt met de directeur en de gemeente penningmeester, en hen op de hoogte blijft houden van de kosten en de fondsen die voorhanden zijn.

De penningmeester moet iemand zijn die de clubgelden accuraat en met zorg zal beheren. Het is ideaal als iemand die enige ervaring heeft met boekhouden wordt gekozen. Hij kan het kerkbestuur op de hoogte houden van de uitgaven en de inkomsten, maar ook van de noden van de Padvindersclub. Dit zal op zijn beurt, in tijd van nood, zorgen voor een gunstige reactie vanuit de kerk.

Taken van de Club Penningmeester. Het overmaken van fondsen naar de gemeente penningmeester om in kas gehouden te worden. Het bijhouden van een accurate inkomen – en uitgaven journaalboek, met daarin de inkomens en uitgaven in het kort omschreven met de daartoe behorende data.

Het bijhouden van alle kwitanties, rekeningen en invoices die behoren bij gedane kosten, en die per maand ordelijk opslaan. Het verstrekken van gelden, via de directeur of iemand daartoe gemachtigd, zoals door de leiding wordt aangegeven, en voor zorgdragen dat alle schulden worden voldaan. Het opnemen van kleine kasbedragen uit het padvindersbudget, beheerd door de gemeente penningmeester. Persoonlijk aanwezig zijn om gelden – verkregen bij fundraising projecten — te ontvangen en een nauwkeurig verslag daarvan te houden.

Operationeel Management Opdr. #9 by Nils Hoekman on Prezi

Houdt een inventaris bij van alle voor fundraising bestemde goederen en ander materiaal en de daarvoor kwktantie gelden. Int gelden voor uniformen en materiaal en betaalt de rekening.

  CHOPSTIX TEANECK MENU PDF

Zorgt ervoor dat iedereen die vragen naar financieen een kwitantie of invoice overleggen welke in de boeken kunnen worden geregistreerd. De Club Chaplain geestelijke leider. De chaplain vervult binnen de club een heel belangrijke rol, door leiding te geven aan, en de ruimte te scheppen voor geestelijke ontwikkeling, samenwerking en de liefdevolle band tussen padvinders en leiders. De Chaplain moet een gedoopt lid van de Zevende-dags Adventisten kerk zijn en moet goed staan aangeschreven binnen de kerk waar de club onder valt.

Taken van de Club Chaplain.

Counselt en werkt nauw samen met de club directeur in voorbereiding van geestelijke activiteiten. Het organiseren van aanbiddingsmomenten en sprekers, en tijdelijke gebedsgroepen.

Het organiseren en leiden van zendingsactiviteiten in samenwerking kwitnatie de directeur. Selecteert individuen die het gebed zullen doen bij samenkomsten en club activiteiten. Zorgt voor de wijding, Sabbat School activiteiten, Sabbat kwitantid, en middag programma’s op kampen en bij andere uitstapjes.

Nauw samenwerken met de directeur en de predikant bij het plannen van de jaarlijkse padvinders Sabbat- en Installatie aanbiddingsdienst. Fungeert als een speciale geestelijke Counselor in nauwe samenwerking met de unit Counselor. Kent elke padvinder en staflid voorbeelv, en moedig hen aan in hun relatie met de Heer.

Geeft een beeld van een gebalanceerd Christelijke ervaring door mee te doen aan buitenkerkelijke activiteiten.

De counselor is de leider van een unit van zes tot acht jongens of meisjes. Mannen Zullen de leiding hebben over jongens en vrouwen de leiding over meisjes.

Counselors hebben een sleutelpositie in de padvindersclub, daar zij het nauwst in contact zijn met de padvinders. Counselors worden gekozen uit gedoopte leden van de Zevende-dags Adventisten kerk waar de club onder valt. Ze moeten bekeerd en toegewijd zijn. Ze moeten gewillig zijn te leren en te groeien, en moeten hun kennis ten aanzien van kunst, nijverheid, en natuur verbreden opdat zij hun unit kunnen bijstaan in het vergaren van meer kennis.

Zij moeten een goed voorbeeld geven van enthousiasme en gedrag. Counselors moeten, tenzij een assistent de leiding heeft, altijd bij hun unit zijn, wanneer die in die hoedanigheid optreedt.

Gedurende gevorderde klassen of tijdens handenarbeid kan het zijn dat de unit in de grotere groep verspreid zit, en soms zijn de leden onder de supervisie van een instructeur. De counselors moeten goed vertrouwd raken met de leden van hun unit. Zij moeten met de unit meedoen bij de verschillende activiteiten zodat zij hun vertrouwen winnen.

Zij moeten vertrouwd raken met hun ouders en de huiselijke situaties. Het is goed als de Counselors met hun unit activiteiten buiten clubtijden plannen die goedgekeurd zijn door de club directeur. Counselors dienen de standaarden en principes van de club te allen tijden te verdedigen.

Zij dienen ook in harmonie te werken met andere club officieren, en moeten gewillig zijn op elk moment dienst te doen. Taken van de Unit Counselor.

Moedigt aan, onderwijst, en toetst het lesmateriaal voor een succesvolle installatie van de leden.

Geeft het goede voorbeeld in netheid, presentie, stippelijkheid, en uniform. Exercitie met unit Marcheren en Drilling. Ontwikkelt een liefdevolle relatie en vriendschapsband binnen de unit.

Technology